15 พ.ค., 2019

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

คู่มือสำหรับประชาชน : การข […]
15 พ.ค., 2019

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

คู่มือสำหรับประชาชน : การข […]
15 พ.ค., 2019

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

คู่มือสำหรับประชาชน : การข […]
15 พ.ค., 2019

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

คู่มือสำหรับประชาชน : การข […]
14 มิ.ย., 2019

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

17 มิ.ย., 2019

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศองคการบริหารส่วนตําบ […]
17 มิ.ย., 2019

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตําบลธารป […]
17 มิ.ย., 2019

ประกาศจริยธรรมของข้าราชการ

17 มิ.ย., 2019

ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

17 มิ.ย., 2019

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

17 มิ.ย., 2019

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

21 พ.ค., 2020

การดำเนินโครงการจ้างเหมาลูกจ้างบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่

การดำเนินโครงการจ้างเหมาลู […]