15 มิ.ย., 2017

แผนพัฒนาสามปี

 
15 มิ.ย., 2017

แผนพัฒนาสี่ปี

15 มิ.ย., 2017

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

15 มิ.ย., 2017

รับรองรายงานการประชุม

15 มิ.ย., 2017

ประกาศเรียกประชุม

15 มิ.ย., 2017

ประกาศกำหนดประชุม

20 ก.ย., 2017
ประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
15 ม.ค., 2018
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
11 เม.ย., 2018

วันที่ 9 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาทได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีประมาณ 2561 ครั้งที่1

12 ก.ค., 2018

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบต่างๆ

16 ก.ค., 2018

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

16 ก.ค., 2018

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

31 ต.ค., 2018

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)