15 มิ.ย., 2017

แผนการจัดหาพัสดุ

15 มิ.ย., 2017

ข้อมูลจัดเก็บภาษี

15 มิ.ย., 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ่าง

14 ธ.ค., 2017

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เรียบลำสระแทด (ต่อจากเดิม) บ้านตะขบ หมู่ที่ 4

12 ก.ค., 2018

โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านปราสาทเหนือ หมู่ ๘

12 ก.ค., 2018

ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

16 ก.ค., 2018

ประกาศแผนอัตตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

1 พ.ย., 2018

ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 61

1 พ.ย., 2018

แผนการจัดหาพัสดุ ปี 62

1 พ.ย., 2018

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62

5 พ.ย., 2018

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

5 พ.ย., 2018

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

5 พ.ย., 2018

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562