ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิ.ย., 2017

ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสวัสดิการชุมชน (แบบ ก.ส.ค.7) รอบ เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

14 มิ.ย., 2017

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านวังม่วง-กระเบื้อง

ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 5.00 […]
14 มิ.ย., 2017

ขอยกเลิกการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร จำนวน 1 คัน

14 มิ.ย., 2017

การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 2 ชุด

14 มิ.ย., 2017

ประกาศกำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่น […]
14 มิ.ย., 2017

ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20

ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครง […]
14 มิ.ย., 2017

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางบ้าน บ้านโคกล่าม ม.7

14 มิ.ย., 2017

ประกาศราคากลาง คสล.ม.12

14 มิ.ย., 2017

ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปซ่อมแซมถนนลาดยาง(ยางมะตอยสำเร็จรูป)

14 มิ.ย., 2017

ประกาศราคากลาง คสล.ม.8

14 มิ.ย., 2017

ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6

14 มิ.ย., 2017

เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

14 มิ.ย., 2017

ประกาศราคากลางรางระบายน้ำพร้อมบ่พักน้ำ หมู่ที่ 2