24 มิ.ย., 2019

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561

20 มิ.ย., 2019

ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖1 – ๒๕6๓ ปรับปรุงครั้งที่ 1

17 มิ.ย., 2019

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

17 มิ.ย., 2019

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

17 มิ.ย., 2019

ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

17 มิ.ย., 2019

ประกาศจริยธรรมของข้าราชการ

17 มิ.ย., 2019

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตําบลธารป […]
17 มิ.ย., 2019

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศองคการบริหารส่วนตําบ […]
17 มิ.ย., 2019

ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ […]
17 มิ.ย., 2019

แผนป้องกันการทุจริตฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจ […]
15 มิ.ย., 2019

โครงการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

โครงการประชุมประชาคมตำบล เ […]
14 มิ.ย., 2019

สรุปผลการตรวจสอบประจำปี2561

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใ […]
14 มิ.ย., 2019

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต