25 ก.พ., 2020

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พศ 2562

25 ก.พ., 2020

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ 2561-2565

25 ก.พ., 2020

เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พศ 2563

20 พ.ย., 2019

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2663

6 พ.ย., 2019

การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562

4 ต.ค., 2019

การคืนหลักประกันสัญญา

25 ก.ค., 2019

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

23 ก.ค., 2019

การมอบอำนาจเพื่อการบริการ

22 ก.ค., 2019

รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

22 ก.ค., 2019

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

22 ก.ค., 2019

ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ปี 2561

25 มิ.ย., 2019

การใช้แผนอัตรากําลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

24 มิ.ย., 2019

ภาพกิจกรรม รณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 2562