7 ก.ย., 2020

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ

1 ก.ย., 2020

บริการชำระภาษีนอกเวลาและนอกสถานที่ 2562

6 ส.ค., 2020

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.

dr
22 มิ.ย., 2020

สรุปผลการพัฒนาบุคลากร

22 มิ.ย., 2020

นโยยายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

25 ก.พ., 2020

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พศ 2562

25 ก.พ., 2020

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ 2561-2565

25 ก.พ., 2020

เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พศ 2563

20 พ.ย., 2019

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2663

6 พ.ย., 2019

การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562

4 ต.ค., 2019

การคืนหลักประกันสัญญา

25 ก.ค., 2019

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

23 ก.ค., 2019

การมอบอำนาจเพื่อการบริการ