17 มิ.ย., 2020

สรุปผลการดำเนินงาน

17 มิ.ย., 2020

ผด.1 สำนัก-กอง

17 มิ.ย., 2020

ประกาศแผนทุจริต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบ […]
17 มิ.ย., 2020

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ

       ประกาศองค์การบริหาร […]
17 มิ.ย., 2020

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบ […]
17 มิ.ย., 2020

ประกาศแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในอบต.ธารปราสาทถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบ […]
17 มิ.ย., 2020

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยส่วนการคลังองค์การบริห […]
17 มิ.ย., 2020

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า […]
17 มิ.ย., 2020

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่ว […]
17 มิ.ย., 2020

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน ครั้งที่ 2

17 มิ.ย., 2020

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที1

16 มิ.ย., 2020

การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่

16 มิ.ย., 2020

เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)