14 พ.ย., 2018

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน 2561
13 พ.ย., 2018

รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561)

รายงานนผลแสดงการดำเนินงานไ […]
13 พ.ย., 2018

ประกาศงบการเงินไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561)

ประกาศงบการเงินไตรมาสที่-4
13 พ.ย., 2018

รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561)

รายงานนผลแสดงการดำเนินงานไ […]
13 พ.ย., 2018

ประกาศงบการเงินไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561)

ประกาศงบการเงินไตรมาสที่-3
13 พ.ย., 2018

รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561)

รายงานนผลแสดงการดำเนินงานไ […]
13 พ.ย., 2018

ประกาศงบการเงินไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561)

ประกาศงบการเงินไตรมาสที่-2
13 พ.ย., 2018

รายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2560)

รายงานนผลแสดงการดำเนินงานไ […]
13 พ.ย., 2018

ประกาศงบการเงินไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2560)

ประกาศงบการเงินไตรมาสที่-1 […]
12 พ.ย., 2018

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญประชาชนชาวตำบลธารปรา […]
8 พ.ย., 2018

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 พ.ย., 2018

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

6 พ.ย., 2018

ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562