ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ
17 มิ.ย., 2020
ผด.1 สำนัก-กอง
17 มิ.ย., 2020

ประกาศแผนทุจริต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

ที่    ๑๘๖/ 256๒

เรื่อง  แนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในอบต.ธารปราสาทถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

…………………………………………………….

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท  ได้จัดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ บุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

ความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ

๑. เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้เสนองาน

๒. เป็นญาติของผู้เสนองาน  คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาไม่ว่าชั้นใดๆหรือเป็นพี่น้องหรือ ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น

หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

๓. เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของผู้เสนองาน

๔. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของผู้เสนองาน

๕. เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เข้าเป็นผู้เสนองานที่บุคลากรผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี

๖. เป็นกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑ – ๕  ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การ พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างไม่

เป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเป็นการให้เปรียบแก่ผู้เสนองาน

– แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ งานในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาทเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน

ที่บุคลากรผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุมหรือ ดำเนินคดี

ข้อ ๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ในองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหน่วย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองาน

ข้อ ๓ บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการต่อไปนี้ไม่ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคา หรือคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา หรือ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยกรณีพิเศษ  หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างในการจักซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นไม่ได้

ข้อ ๔ เมื่อผลการตรวจสอบตาม ข้อ ๒ หรือผู้เสนองานคัดค้านว่าบุคลากรเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน รายอื่น ให้บุคลากรผู้นั้น

หยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อที่ ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคำสั่งต่อไป

ข้อ ๕ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานใน ข้อ ๔  ให้รีบสั่งการเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและ เป็นไปเพื่อปกป้องรักษา

ผลประโยชน์ของทางราชการ  ข้อ ๖  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

หรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาทผู้ใดไม่ถือปฏิบัติตาม แนวทางการปฏิบัติงาน

นี้ อาจถูกดำเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา หรือคดีแพ่ง

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. 2๕๖๒

สิทธิรัตน์    ธนวัฒน์พิมล

( นายสิทธิรัตน์    ธนวัฒน์พิมล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

เอกสารแนบ