ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒
17 มิ.ย., 2020
ประกาศแผนทุจริต
17 มิ.ย., 2020

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

                             เรื่อง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

*****************************

ด้วยกอง/คลังองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    พ.ศ.  ๒๕๖๐  หมวด ๒  มาตรา ๑๑   และระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    พ.ศ.  ๒๕๖๐  ส่วนที่ ๕  ข้อ ๑๑     โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง     และให้ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด หลังจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณมีผลบังคับใช้ เรียบร้อยแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  จึงขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ    วันที่   ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

 

( นายสิทธิรัตน์  ธนวัฒน์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

เอกสารแนบ