ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
17 มิ.ย., 2020
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒
17 มิ.ย., 2020

ประกาศแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในอบต.ธารปราสาทถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

เรื่อง   ประกาศแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในอบต.ธารปราสาทถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

*****************************

ด้วยส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ได้ดำเนินการจัดทำได้จัดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ บุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  จึงขอประกาศรายงานประกาศแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในอบต.ธารปราสาทถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ

จัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ    วันที่   ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

สิทธิรัตน์  ธนวัฒน์พิมล

( นายสิทธิรัตน์  ธนวัฒน์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท