ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6 พ.ย., 2018
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8 พ.ย., 2018

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ