ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านหวายหลึม หมู่ที่๑
14 มิ.ย., 2017
ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสวัสดิการชุมชน (แบบ ก.ส.ค.7) รอบ เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
14 มิ.ย., 2017

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้การจัดทำแผนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดจึงขอเผยแพร่ข้อมูลข่างสาร รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบ