นายเชาว์ ตะสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเสรี เคล้าพิณ

นายช่างโยธา

นางอัญญ์ชลิดา งามคงงาม ไวเซอร์

นายช่างโยธา

นายธรรมนูญ ศรีโพธิ์

คนงานทั่วไป