นายอมร คิดเห็น

รองปลัด อบต. รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวแววดาว เผยกลาง

นักวิชาการศึกษา

จ.ส.อ.เสน่ห์ ไตรสุนทร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางนิภาพร ดุมกลาง

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนิตยา พุฒกลางง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก