นางนงค์ลักษณ์ ศูนย์สูงเนิน

หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖)

นางกันย์กมล ปลั่งกลาง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวารุณี คงกลาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุรัตน์ศิกาญจน์ รัตนเอกพนธ์กุล

คนงานทั่วไป