นางสาวชนกานต์ พิมพ์ปรุ

ปลัด อบต.

นายอมร คิดเห็น

รองปลัด อบต.

นางสุวารี กลายกลาง

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๖)

นายกิตติศักดิ์ เลากลาง

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวอริสา เจิมเกาะ

นิติกร

นางจุฑารัตน์ คำศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกรรณิการ์ เอ้สูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคล

นางอริสรา ทองประดิษฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวัฒนศักดิ์ กลึ่งกลาง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายปาน เมืองกลาง

นักการภารโรง

นายสุทธิศักดิ์ ชาญเจริญ

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายกิตติพงษ์ ทองโนนไทย

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ

นายลัด ยังกลาง

คนงานทั่วไป

นายปรีชา วางกลาง

คนงานทั่วไป

นายนำโชค คูณงูเหลือม

คนงานทั่วไป
17

นายทเนตร พิณศิริ

คนงานทั่วไป

นางสุนารีย์ กัณหา

คนงานทั่วไป

นายเล็ก ขึ้นกลาง

คนงานทั่วไป