นายพจนาท เชิญกลาง

ประธานสภา

นายสมพงษ์ สนคงนอก

รองประธานสภา

นางสาวชนกานต์ พิมพ์ปรุ

ปลัด อบต. /เลขานุการสภา อบต.

นายเดชา กลับกลาง

ส.อบต.ม.3

นายคำ บุญหนุน

ส.อบต.ม.3

นายยศ จงสูงเนิน

ส.อบต.ม.4

นายหาญ ชมกลาง

ส.อบต.ม.4

นางดอกอ้อ บัวล้อมใบ

ส.อบต.ม.5

นายทนงศักดิ์ มาสวัสดิ์

ส.อบต.ม.5

นายสมัคร จงกลาง

ส.อบต.ม.6

นายธรณ์วรัตย์ เจียกกลาง

ส.อบต.ม.6

นายชัย ละมัยกลาง

ส.อบต.ม.7

นายจำลอง ชูชีพ

ส.อบต.ม.7

นายพีรวุฒิ ตุ่นกลาง

ส.อบต.ม.8

นายวิเชียร โพธิ์สุวรรณ

ส.อบต.ม.8

นายจันทร์ ผาดกลาง

ส.อบต.ม.9

นายแฉล้ม สงนอก

ส.อบต.ม.9

นายประทีป เงินพิมาย

ส.อบต.ม.10

นายบุญยง วางกลาง

ส.อบต.ม.10

นายอภิโชติ ทัพกลาง

ส.อบต.ม.11

นายประสิทธิ์ กระจ่างโพธิ์

ส.อบต.ม.12

นายลี เลี่ยมพิมาย

ส.อบต.ม.12

นายฉัตร ศรีสนิท

ส.อบต.ม.13

นานางศศิชา ชิมสำโรง

ส.อบต.ม.13

นายชื่น สงนอก

ส.อบต.ม.14

นางแสงจันทร์ สูญกลาง

ส.อบต.ม.15

นายสุพจน์ สูญกลาง

ส.อบต.ม.15

นายสมพร จงสูงเนิน

ส.อบต.ม.16

นางฐิตาพร สุขงูเหลือม

ส.อบต.ม.16

นายจรัส พี่พิมาย

ส.อบต.ม.17

นางละออง เหล็กกลาง

ส.อบต.ม.17

นายเกรียงไกร เงินพิมาย

ส.อบต.ม.18

นายสุพิษ รุ่งกลาง

ส.อบต.ม.18

นางจันทรา จันทร์กลาง

ส.อบต.ม.19

นายสามารถ อาจศึก

ส.อบต.ม.19