นายสิทธิรัตน์ ธนวัฒน์พิมล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

นายสันติ ญาติกลาง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

นายวัชรพงษ์ ศรีโพธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

นายช่วง วางกลาง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท