วิสัยทัศน์ (Vision)


"โครงสร้างพื้นฐานดี มีมาตรฐาน แหล่งท่องเที่ยว บริการเป็นเลิศ


เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนอยู่ดีมีสุข”

ประวัติความเป็นมา


ตำบลธารปราสาท ได้รับการยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท” เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539


ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 e.

 
 

พื้นที่และอาณาเขต


องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ตั้งอยู่ ณ บ้านใหม่เกษมใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโนนสูง มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูง ประมาณ 20 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 46 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง และตำบลตาจั่นอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูงและตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหลุมข้าวและตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะภูมิประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลเป็นที่ราบดอนลาด มีความลาดเอียงจากด้านทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกของตำบล มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 165 - 198 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ มีลำน้ำสำคัญที่ไหลผ่าน คือ ลำไสวเรียง ลำสระแทด และลำปราสาท ซึ่งลำปราสาทไหลมาจากบ้าน ท่ากระสัง ตำบลหลุมข้าว ไหลเข้าเขตตำบลธารปราสาท บริเวณบ้านธารปราสาท หมู่ที่ 17 และไหลออกนอกเขตตำบลไปเชื่อกับเขตเทศบาลตำบลตลาดแค

เขตการปกครอง


การกำหนดเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีแนวเขตการปกครองทั้งหมด 19 หมู่บ้าน โดยแยกเป็น

­

- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ทั้งหมด จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,5,6,7,8,9,10,13,14,16,17,18 และ 19

- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท บางส่วน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4,11,12 และ 15

- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค ทั้งหมด จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และ 2

การบริการขั้นพื้นฐาน

ผลงานของเรา

ภาพกิจกรรม