ข่าวและงานบริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาทมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชน

หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง